EVANGELISASIE DIENSGROEP

Jo Venter

Sameroeper

Die fokus van die evangelisasiediensgroep is om die Blye Boodskap te versprei, mense te onderrig en geestelike nood aan te spreek. Die punte waar ons dien onder leiding van die Heilige Gees is:

Hospitaalbediening

D’ Almeida & Provinsiale Hospitaal

Sop en brood word 1 x per maand deur lidmate van die onderskeie blokke voorsien. Die groep hanteer op sommige dae pasiënte wat uitgebreide klinieke besoek. Algemene klinieke, die oogkliniek sowel as tandheelkundige klinieke is die hoofsaak. 340 Koppies sop en brood word min of meer uitgedeel.
Elke persoon wat daarom vra, ontvang ‘n Bybelboekmerkie in sy eie taal. Bybels word op aanvraag versprei. Elke persoon wat ‘n Bybel in sy taal ontvang, doen self ‘n gebed of ‘n gebed word deur ‘n lid van die bedieningsgroep gedoen. Sover moontlik word ‘n woord van bemoediging tot elke persoon gespreek. Waar ons nie ‘n spesifieke taal vaardig is nie, word ‘n kliniekbywoner as tolk betrek. 

Ons Huis gebedsgroep:
2-3 lidmate doen weekliks op Woensdae by Ons Huis bybelstudie. Die senior burgers en personeel geniet dit baie. Daar is ook heelwat bejaardes wat óf gestremd is, óf een of ander vorm van demensie het. Aanraking van hierdie persone is baie belangrik.

Tarkabedieningsgroep:
Carla Kruger en Hennie Klue speel ‘n baie belangrike rol ten opsigte van die geestelike opvoeding van kinders in die woongebied. Sop en brood word vanaf 14:00 elke Dinsdag aan leerlinge, volwassenes, peuters en kleuters uitgedeel. Hennie open die geleentheid met skriflesing en gebed. Carla werk dan met die onderskeie groepe, die fokus is hoofsaaklik toegespits op die geestelike ontwikkeling van kinders. Die nood in Tarka-woongebied is baie hoog, daarom is die werk wat deur lidmate van ons kerk gedoen word, só kosbaar.

Bybelverspreiding:
Die kollekte op Kersdag gaan vir die aankoop van Bybels. Bybels word slegs op aanvraag en nie lukraak uitgedeel nie. Wanneer die tyd dit toelaat, word geestelike gesprekke gevoer om te bepaal of ‘n Bybel die werklike behoefte van ‘n persoon is. Bybelboekmerke word ook voorsien.

Friemersheimgemeenskap:
Hierdie gemeenskap is ongeveer 20 km van Groot Brakrivier geleë. Die werk aldaar vind plaas onder leiding van Suster Buks Coetzee wat die beplanning behartig. Die werk is in sy kinderskoene en die uitbreiding van die bedieningspunt word ge-analiseer. Daar word tans tweeweekliks op Sondae dienste deur verskeie predikante in die gemeenskapsaal gehou. Kinders word deur Carla uit die woord onderrig. Die dienste gaan voort en meer skakeling moet met die gemeenskap gedoen word.


Wat het die evangelisasiediensgroep nodig:

  • Die liefde en voorbidding van die gemeente.
  • Die ondersteuning van lidmate deur middel van betrokkenheid by die geestelik bearbeiding in gemeenskappe.
  • Die bydrae van lidmate wat verskeie kennis en vaardighede het om ons te versterk, ook om met nuwe idees vorendag te kom.
  • Toerusting word aangebied. Dit sal nie van nuwe lidmate verwag om oningelig die diens te verrig nie
  • Oorweeg asseblief in u gebede die uitroepe van so baie persone in gemeenskappe wat nie dieselde toegang tot onderlinge geloofsgemeenskap het nie.